Politika BOZP

VEDENÍ ORGANIZACE VYHLAŠUJE TUTO POLITIKU BOZP:
  1. OTEVŘENÝ PŘÍSTUP - Organizace umožní přístup veřejnosti a zainteresovaným stranám ke všem informacím o rizicích při práci, dopadech a profilu organizace. Bude podporována výměna informací a otevřený dialog se zaměstnanci, subdodavateli, zákazníky, uživateli staveb, spolupráce s orgány státní správy, krajskými úřady a zájmovými skupinami. Společnost se zavazuje k projednání a spoluúčasti při vytváření Politiky SM BOZP na všech úrovních v rámci organizace
  2. PRÁVNÍ A JINÉ POŽADAVKY - Management organizace se zavazuje plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu zdraví zaměstnanců při práci a jiné požadavky, ke kterým se organizace zavázala a které se vztahují k jejím rizikům.
  3. VSTUPNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY - Budou používány přednostně nové bezpečné materiály, výrobky a služby vzhledem ke zdraví všech osob přicházející s nimi do styku a bezpečné práci s nimi, budou podněcováni a zvýhodňováni jejich dodavatelé..
  4. ZAŘÍZENÍ, TECHNOLOGIE A PROVOZ STAVENIŠTĚ - Organizace se zavazuje dbát o řádnou údržbu stavebních strojů, mechanismů a zařízení, používat přednostně bezpečné technologie směrem ke zdraví zaměstnanců a pozdějších uživatelů staveb. Provoz každého staveniště bude zabezpečován s ohledem na minimalizaci možného bezpečnostně-pracovního rizika. .
  5. STAVEBNÍ DÍLO - Organizace se zavazuje zabezpečovat řádný úklid a úpravu okolí hotového stavebního díla, bezpečnou a odpovědnou likvidaci zbytkových odpadů před předáním díla zákazníkovi. Budou poskytovány rady, případně vzděláváni uživatelé staveb, subdodavatelé i veřejnost. .
  6. ODPOVĚDNOST - Vrcholové vedení organizace nese celkovou odpovědnost za bezpečnostní politiku organizace. K jejímu zajištění se vedení organizace zavazuje vytvořit potřebné materiální, personální, technické a finanční zdroje. Za realizaci bezpečnostní politiky jsou stanoveny konkrétní pravomoci a odpovědnosti. .
  7. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST - Bude dbáno o ochranu a zdraví zaměstnanců, uživatelů staveb a ochranu vnějších subjektů souvisejících s prostředím, ve kterém organizace vykonává svoji činnost. .
  8. VZDĚLÁVÁNÍ - Na všech stupních řízení bude organizace vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance, uvědomovat je o rizicích a dopadech jejich práce. Bude organizováno předávání bezpečnostních zkušeností mezi organizací, subdodavateli a spolupracujícími společnostmi. .
  9. PRINCIP PREVENCE A NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ - Vedení organizace se zavazuje k neustálému zdokonalování své bezpečnostní politiky, cílů, programů a svého bezpečnostního profilu v rámci svých cílů, cílových hodnot a programů.