Politika jakosti

Úspěšnost práce našich středisek je podmíněna soustavným vytvářením dobrých pracovních, bezpečnostních a sociálních podmínek pro zaměstnance. Vycházíme ze zásady, že klíčem k úspěchu je spokojenost každého pracovníka akciové společnosti. Naplňování interních směrnic systému jakosti, jejich prohlubování a zdokonalování formou procesního přístupu se nesporně promítne v efektivnosti výsledné práce včetně dodržení sjednaných lhůt dokončení stavebních prací se zárukou jakosti.

K tomu účelu organizujeme průzkum spokojenosti zákazníků, který je pro nás podnětem ke zlepšování naší činnosti. Systém jakosti vyžaduje, aby všichni zaměstnanci firmy, zejména technickohospodářští pracovníci, neustále sledovali zavádění nových poznatků do praxe a iniciativně předkládali návrhy na další zdokonalování tohoto systému. Současně je žádoucí, aby politika jakosti byla na všech úrovních společnosti správně pochopena a důsledně uplatňována.

Certifikáty a ocenění