O nás

Firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby vznikla v Brně v roce 1990 jako firma soukromá. 
Svoji činnost zahájila pouze s 10 zaměstnanci.

V roce 1997 se transformovala na akciovou společnost a v současné době zaměstnává více než 500 kvalifikovaných kmenových pracovníků.
Vedení společnosti

Vedení
společnosti

Organizační struktura

Organizační
struktura

Etický kodex

Etický
kodex

Energetické úspory ve společnosti Firesta

Energetické úspory
ve společnosti Firesta

Podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti FIRESTA

Podpora rovného postavení žen a mužů
ve společnosti FIRESTA

Projekt nákup dvou nových elektromobilů
je spolufinancován EU

Projekt vybudování FVE
je spolufinancován EU

Vedení společnosti

Předseda představenstva

Ivo Fišer

Členové představenstva

Ing. Pavel Borek
Ing. Andrea Piro
 

Předseda dozorčí rady

Ing. Dagmar Alkérová
 

Členové dozorčí rady

JUDr. Zdeněk Daňhel
Renata Fišerová

Organizační struktura

Etický kodex

  1. Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (dále jen FIRESTA) již od svého založení v roce 1990 vyznává hodnoty, které ji pomohly vyrůst do současné podoby. FIRESTA patří mezi nejlepší firmy realizující dopravní stavby, zejména rekonstrukce a výstavby mostů. Naším prvořadým zájmem je získání a udržení důvěry našich zákazníků. Jakost dokončených staveb je pro nás důležitější než krátkodobé zvýšení zisku. Úspěšnost práce naší společnosti je podmíněna soustavným vytvářením dobrých pracovních, bezpečnostních a sociálních podmínek pro všechny zaměstnance. Vycházíme ze zásady, že klíčem k úspěchu je spokojenost každého pracovníka společnosti. Naplňování interních směrnic systému jakosti, jejich prohlubování a zdokonalování formou procesního přístupu se nesporně promítne v efektivnosti výsledné práce. Usilujeme o to, aby mezilidské vztahy na našich pracovištích podporovaly spolupráci a týmovou práci, protože jsou to nezbytné faktory pro překonávání překážek, kterým neustále čelíme. Tento etický kodex je nástroj, který nám pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity společnosti a jejich zaměstnanců odpovídaly stanoveným zásadám. Jde o soubor konkrétních pravidel, která vycházejí z hodnot a principů společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a vymezují standard profesionálního chování.
  2. FIRESTA vždy dbá na dodržování zákonů České republiky a zemí, ve kterých podnikatelsky působí. Průběžně sledujeme a v praxi reagujeme na právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky působíme nebo hodláme působit. Příslušné zákony a pravidla nejen respektujeme, ale vstřícně předcházíme podezřením z jakékoli nepatřičnosti.
  3. FIRESTA bojuje proti každé formě korupce, podplácení a přijímání darů. Všem zaměstnancům je přísně zakázáno jak přímé, tak i nepřímé nabízení a přijímání výhod v souvislosti s obchodními aktivitami jakéhokoliv druhu. Žádný zaměstnanec se o takové jednání nesmí ani pokusit. Z toho je třeba vycházet zejména tehdy, když způsob a rozsah této výhody může nepřípustným způsobem ovlivňovat jednání a rozhodování v obchodním styku.
  4. FIRESTA se zavazuje k čestnému a otevřenému soutěžení ve všech zemích, ve kterých podnikatelsky působí. Naše společnost a naši zaměstnanci nesmí přistoupit na protiprávní a/nebo trestné praktiky, jako např. na nezákonné dohody ohledně nabídek, které by vylučovaly, omezovaly nebo manipulovaly soutěž.
  5. FIRESTA vždy dbá o dobré jméno společnosti. Všichni zaměstnanci společnosti jsou si plně vědomi svých individuálních kompetencí, jsou zodpovědní za svoje jednání a rozhodnutí. Naši zaměstnanci se hlásí k pravidlům podnikatelské etiky a dbají na svoji profesní čest. Dobré jméno získává společnost dlouhodobou reputací bezúhonnosti a kompetentnosti. Každý zaměstnanec dbá o dobré jméno firmy, ochranu jejích zájmů a zavazuje se ochraňovat materiální bohatství firmy, duševní vlastnictví, obchodní tajemství a všechny informace o zákaznících.
  6. FIRESTA neustále pracuje na budování firemní kultury. Naše hodnoty a Etický kodex nás vedou k tomu, abychom jednali správně a neztratili vybudovanou reputaci, která neustále nabírá na síle. Právě proto nemůžeme akceptovat neetické chování a budeme nekompromisně a okamžitě zasahovat proti všem jeho podobám.
  7. FIRESTA si uvědomuje, že její obchodní činnost může mít dopad na životní prostředí a zavazuje se chránit půdu, vody, ovzduší, biologickou mnohotvárnost a kulturní statky. Všichni zaměstnanci mají za povinnost předcházet vzniku škodlivého působení při plnění svých úkolů prostřednictvím preventivních a nápravných opatření ve smyslu důsledného hospodaření a odpovědného zacházení s přírodními zdroji.
  8. FIRESTA očekává od svých zaměstnanců, že budou vždy jednat v souladu s jejími zájmy. To znamená, že se zaměstnanci nesmí podílet na jakémkoli obchodování nebo podnikání, které by přímo nebo nepřímo konkurovalo společnosti FIRESTA. Zaměstnanci FIRESTY nesmí využívat svůj zaměstnanecký poměr nebo postavení ve společnosti FIRESTA k získání neoprávněných osobních výhod pro sebe, své rodinné příslušníky nebo jiné osoby či subjekty. Zaměstnanci FIRESTY nesmí získávat finanční či jiné výhody od dodavatelů, konkurentů nebo zákazníků.
  9. Etické zásady a pravidla chování dle tohoto etického kodexu tvoří jádro naší podnikové kultury. Dodržování těchto principů v celé společnosti FIRESTA je nevyhnutelné a je za něj odpovědný každý zaměstnanec. Zvláštní zodpovědnost mají vedoucí pracovníci. Jsou vedeni k tomu, aby zprostředkovávali zaměstnancům význam a obsah tohoto etického kodexu, byli jim vzorem a podporovali je při jeho prosazování. Dodržovat etický kodex společnosti FIRESTA je povinností každého zaměstnance a zároveň žádný zaměstnanec nesmí být jakýmkoliv způsobem znevýhodňován proto, že dodržoval právo, zákony a tento etický kodex.

Energetické úspory
ve společnosti FirestaV roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013048:

„Energetické úspory ve společnosti FIRESTA“

Předmětem projektu je výměna energeticky nevýhodných technologií - manipulačního rýpadla a manipulačního sklápěče za nové dvoucestné rýpadlo s energeticky úspornějším provozem a srovnatelným výkonem. Úspora energie proběhne v procesu, realizovaném ve výrobním areálu na pozemcích 1148/1, 1148/11, 1148/12, 1148/13, 1148/14, 1148/15, 1148/16, 1148/20, 1148/21, 1148/22, 1148/23, 1148/24, 1148/25, 1148/26, 1148/27 a 1148/28 v katastrálním území Modřice.

Používaná technologie je stále poměrně efektivní, co se týče dosahovaných výkonů v absolutních hodnotách, ale vzhledem k roku výroby je její efektivita v porovnání s novými stroji v přepočtu na zpracovanou tunu materiálu velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost produktů, které musí respektovat nákladovou tvorbu ceny.

Technologie vykazuje především vysokou spotřebu primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulickém systému) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady zpracovatelského procesu.

Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení nákladů na zpracovatelský proces. Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2019.


 

Podpora rovného postavení žen a můžu
ve společnosti Firesta

Podpora rovného postavení žen a mužů

V současné době probíhá v naší společnosti projekt Podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011650, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl podpořit rovnost žen a mužů na genderově nestereotypních pozicích. Prostřednictvím klíčových aktivit projekt eliminuje rozdíly v jejich postavení na trhu práce a změní stávající situaci cílové skupiny.

Stáhnout příručku


Projekt nákup dvou nových elektromobilů
je spolufinancován EU

Projekt vybudování FVE
je spolufinancován EU

Historie
společnosti

Certifikáty

Jakost

Chceme patřit mezi nejlepší firmy realizující dopravní stavby, zejména přestavby mostů. Naším prvořadým zájmem je získání a udržení důvěry našich zákazníků. Jakost dokončených staveb je pro nás důležitější než krátkodobé zvýšení zisku.
zjistit více

Životní prostředí

Společnost je rozhodnuta odborně řídit dopady svých činností tak, aby chránila své zaměstnance i zákazníky a zároveň přispíval k ochraně a zlepšování životního prostředí.
zjistit více

BOZP

Úspěšnost práce našich středisek je podmíněna soustavným vytvářením dobrých pracovních, bezpečnostních a sociálních podmínek pro zaměstnance. Vycházíme ze zásady, že klíčem k úspěchu je spokojenost každého pracovníka společnosti.
zjistit více

Rejstřík osvědčení strojvedoucích

Rejstřík Osvědčení strojvedoucích vydaných dopravcem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Dle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách § 46r odst. 2 a 3 a „Rozhodnutí komise 2010/17//ES z 29. 10. 2009 o přijetí základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59 ES“ vydáváme: Rejstřík osvědčení strojvedoucích, který je zpřístupněn Drážnímu úřadu. Přístupové heslo k rejstříku bylo zasláno na adresu Drážního úřadu datovou schránkou.

https://box.firesta.cz:5002/sharing/3ylQ1uInH