Polsko

Silnice Piwniczna

ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 87 NOWY SĄCZ - PIWNICZNA - GRANICA PAŃSTWA OD KM 25+055,92 DO KM 27+808,37 (PO ISTNIEJĄCYM ŚLADZIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 971) PROWADZĄCEJ DO PROJEKTOWANEGO MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD – W RAMACH INWESTYCJI PN. UDZIAŁ W BUDOWIE MOSTU W PIWNICZNEJ NA RZECE POPRAD NA DRODZE KRAJOWEJ NR 87 WRAZ Z DOJAZDAMI. ODC. I I II

Investor/Objednatel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, Ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
 

Popis stavby:

Rozsah rekonstrukce státní silnice č. 87 v km 25+055,92 - km 27+808,37 zahrnoval:
 

Silniční práce:

 • Stavbu úseku státní silnice č. 87 od km 27+808,37 do km 27+944,33 – tvořící příjezd ke hraničnímu mostu přes řeku Poprad.
 • Stavbu úseku krajské silnice č. 971 od km 35+280,85 do km 35+711,25.
 • Rozšíření konstrukce a povrchu státní silnice č. 87 od km 25+253,77 do km 27+808,37 na nosnost 115kN/osu.
 • Stavbu křižovatky státní silnice č. 87 s krajskou silnicí č. 971 a okresní silnicí č. K1519 formou kruhového objezdu v km 27+808,37 státní silnice č. 87.

 

Mostní práce:

 • Demolici stávajícího a stavbu nového mostu přes řeku Poprad (spolu s provizorní objížďkou – provizorní most s rozměry polí: 24,2 + 30,4 + 24,4 + 24,2 = 103,2 m, o celkové šířce 8,98 m, navržen na silniční zatížení třídy B) v km 25+128,49 státní silnice č. 87. Konstrukci nového mostu přes řeku Poprad a elektrifikovanou jednokolejnou železniční trať PKP /Polské dráhy/ č. 96 na trase Tranów – Leluchów tvoří tři samostatné nosné konstrukce s teoretickým rozpětím polí: 27,0 + 80,0 + 27,0 m. Celková délka mostu 191,50 m a celková šířka 17,24 m. Objekt byl vyprojektován na silniční zatížení třídy A, má obousměrnou vozovku o šířce 8,60m a oboustranné chodníky. Konstrukci středového pole tvoří dva ocelové oblouky trvale upevněné do mostovky. Mostovka pak, zavěšená pomocí ocelových věšáků, tvoří ocelový rošt (hlavní trámy, které jsou zároveň táhly oblouků, stažené kolmými příčníky) se spřaženou mostovkou předpjatou podélně. Zatímco krajní pole jsou provedena jako ocelová dvoutrámová konstrukce, stažené kolmými příčníky, se spřaženou betonovou deskou. Objekt je osazen přímo.
 • Demolici stávajícího a stavbu nového mostu přes potok Łomniczanka (spolu s provizorní objížďkou – provizorní most, jednopolový, volně podepřený s teoretickým rozpětím 19,7 m a celkovou šířkou 13,4 m, navržen na silniční zatížení třídy B) v km 27+742 státní silnice č. 87. Nový objekt, navržen na silniční zatížení třídy A, je jednopolovou konstrukcí, volně podepřenou s teoretickým rozpětím 17,2 m a celkovou šířkou 17,4 m. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované strunobetonové trámy typ T spřažené se železobetonovou deskou. Osazení objektu bylo realizováno jako nepřímé na základových velkoprůměrových pilotách 1200 mm.
 • Stavbu mostního objektu přes potok bez názvu v km 27+184,36 státní silnice č. 87. Postavený objekt je nepřímo osazen na zpevněné zemině technologii jet-grouting. Vlastní konstrukce
 • malého mostu je tvořená uzavřeným rámem o kolmé světlosti: 1,63 x 3,50 m a šikmé světlosti 2,30 m x 3,60 m. Celková délka objektu činí 15,74 m.
 • Opravu opěrné zdi umístěné podél státní silnice č. 87 spolu s montáží prvků bezpečnosti provozu, oprav terénního schodiště, a stavby zpevnění pravého břehu řeky Poprad od km 25+637,17 do km 26+874,90. Rozsah opravných prací zahrnoval demolici zkorodovaného povrchu betonu, injektáž prasklin a trhlin, provedení nových železobetonových plášťů spřažených se starým betonem ocelovými kotvami a provedení železobetonových chodníků a montáž ocelových zábradlí.
 • Rekonstrukci splaškové kanalizace s celkovou délkou 378,0 m.
 • Rekonstrukci elektrického nadzemního vedení nn (0,15kV) s celkovou délkou 1195,0 m.
 • Rekonstrukci elektrického vedení vn (20 kV) s délkou 352,0 m.
 • Rekonstrukci sdělovacího nadzemního vedení s celkovou délkou 730,0 m.
 • Rekonstrukci sdělovacího vedení s celkovou délkou 1575,0 m.
 • Rekonstrukci podzemního sdělovacího vedení ve vlastnictví Telekomunikacja Polska S. A. s délkou 215,0 m.
 • Rekonstrukci podzemního sdělovacího vedení ve vlastnictví Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o. o. s délkou 38,0 m.
 • Stavbu elektrického vedení nn (0,23kV) – silničního osvětlení – s celkovou délkou 4009,0 m.
 • Rekonstrukci silničního odvodnění spočívajícího na stavbě odvodňovacích příkopů, odtoků a stavbě dešťové kanalizace, spolu se šachtami, kanalizačními přípojkami a vodoodpadními šachtami s celkovou délkou 3485,0 m.
 • Rekonstrukci železničního přejezdu kat. A spolu se zabezpečovacími zařízeními v km 113+069 železniční trati č. 069 Tarnów – Leluchów.
 • Rekonstrukci železniční infrastruktury, na trati č. 069 Tarnów – Leluchów, s délkou 240,0 m.
 • Přenesení obytné budovy (památková vila) na území Sądeckého etnografického parku.

 

 • Délka mostu: 191,50 m
 • Šířka mostu: 17,24 m