Silniční

most Mokré Lazce

SILNICE I/11 MOKRÉ LAZCE, ​HRANICE OKRESŮ OPAVA, OSTRAVA SO 212 MOST V KM 6,944

Investor/objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 
Popis stavby:
Předmětem stavby Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava je úsek silnice I/11 od Mokrých Lazců, až k hranici okresů Opava, Ostrava v délce km 9,750.

Mostní objekt SO 212 převádí silnici III/46610 přes čtyřpruhou silnici I/11. Jedná se o most o třech polích, jednotrámová nosná konstrukce je z předpjatého betonu.
 
Most SO 212 je částečně založen na vrtaných pilotách (O0, P1), částečně je založen plošně (P2, O3). Všechny piloty jsou provedeny f 0,90 m z betonu  C25/30 XA1.

Most je tvořen dvěma opěrami a dvěma vnitřními pilíři. Krajní opěry jsou tvořeny dvojicí sloupů s vrubových kloubem na obou koncích, každá vnitřní podpěra jedním pilířem vetknutým do základu a s vrubovým kloubem v hlavě. Nosná konstrukce je spojitý nosník konstantního jednotrámového průřezu o třech polích, je spojena se všemi podpěrami pomocí vrubových kloubů. Celoplošná izolace mostu je provedena z natavovaných asf. pásů na pečetící vrstvu – plocha izolace je 683 m2. Závěrné zídky mezi křídly byly vybetonovány až po předepnutí NK. Pro vytvoření podélného předpětí mostovky byl použit 19-ti lanový kotevní systém.

Na obou opěrách jsou osazeny MDZ. Na stranách nosné konstrukce a navazujících křídlech jsou provedeny monolitické železobetonové římsy. Na pochůzí římse je osazeno zábradlí  výšky 1,1 m se svislou výplní, od vozovky je oddělena jednostraným ocelovým svodidlem. Na druhé římse je osazeno zábradelní svodidlo. Délky zábradlí a vodidel jsou 75 m. Pod mostem byla provedená kamenná dlažba do lože z prostého betonu v  tl. 0,35m  - celková plocha 300 m2.
  • Délka mostu: 72,0 m
  • Šířka mostu: 9,8 m
  • Výška mostu: 7,289 m
  • Délka NK: 65,7 m