Silniční

most Šakvice

III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK

Investor/objednatel: SÚS Jihomoravského kraje p. o.
 

Popis stavby:

Předmětem díla byla rekonstrukce dvou mostů ev.č. 4203-003, 4203-004 a přilehlého úseku komunikace. Rekonstrukce spočívala v kompletní demolici stávajících mostních objektů a následné vybudování nových mostů na silnici III/4203 přemosťující železniční trať a vlečku.
 

Nový most ev.č. 4203-003 (SO 201) tvoří ocelová mostní konstrukce s dolní mostovkou. Nosným prvkem je dvojice příhradových nosníků, jedná se o tuhý trám vyztužený soustavou diagonál. Mostovku tvoří spřažená ocelobetonová mostovka. Ocelová mostní konstrukce byla smontována na montážním roštu mimo mostní otvor, vybudovaném z podpěrné konstrukce PIŽMO. Na tomto montážním roštu proběhla i betonáž desky. Po provedení spodní stavby byla celá konstrukce včetně vybetonované mostovky zasunuta do mostního otvoru. Délka mostu SO 201 je 53,25 m, šířka 11,20. Délka nosné konstrukce 32,3 m. Délka přemostění 29,7 m. Celková plocha NK 371,45 m2.


Mostní konstrukce je uložena na hrncových ložiskách. Výška mostu 8,10 m. Spodní stavbu tvoří nové monolitické železobetonové opěry, založené na mikropilotách. U OP1 byl proveden podpovrchový dilatační závěr, u OP2 povrchový dilatační závěr. Křídla rovnoběžná, případně šikmá svahová, monolitická železobetonová. Pro výsun OK u SO 201 byla zřízena výsuvná dráha z materiálu PIŽMO. Samotný výsun probíhal za částečného omezení provozu na železniční trati, pomalou jízdou.
 

Výrobu, montáž a výsun ocelové konstrukce byli prováděny vlastními kapacitami.
 

Konstrukce mostu ev.č. 4203-004 (SO 202) tvoří ocelová mostní konstrukce s horní mostovkou. Nosným prvkem je 5 ocelových trámů spřažených se železobetonovou deskou. Ocelová konstrukce byla po vybudování opěr vložena do mostního otvoru jeřábem, následně provedena železobetonová deska. Délka mostu SO 202 je 32,95 m, šířka 11,30 m. Nosná konstrukce má délku 13,32 m, šířku 10,80 m. Plocha nosné konstrukce je 143,86 m2. Mostní konstrukce je uložena na elastomerových ložiskách. U OP1 je mostní dilatační závěr povrchový, u OP2 podpovrchový. Výška mostu je 6,98 m. Křídla rovnoběžná, šikmá svahová, monolitická železobetonová. Bourání probíhalo za úplného uzavření silničního provozu a omezení drážní dopravy při vyspecifikovaných prací demolic.
 

Na obou mostech jsou provedeny monolitické železobetonové římsy, na které jsou osazena zábradelní svodidla.

V rámci stavby došlo k úpravě vozovky v celkové délce 200 m.