Silniční

most VMO Brno-Dobrovského

SILNICE I/42 BRNO, VMO DOBROVSKÉHO B
 

Investor/objednat: ŘSD ČR

 

Popis stavby:

Stavební objekt mostu SO 201 je součástí stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“. Most je řešen jako křižovatka ve tvaru T. Délka hlavní konstrukce je 62,27 m, délka sjízdné rampy 47,30 m. Šířka hlavního mostu je 16,00 – 17,00 m, šířka sjízdné rampy je 10,40 m. Založení mostního objektu je na velkoprůměrových pilotách prům. 1200 mm. Opěry jsou masívní železobetonové, vnitřní podpěry jsou železobetonové stojky. Nosná konstrukce je v hlavním směru řešena jako čtyřpolová deska, do které je nad středním pilířem vetknutá šikmá třípolová deska sjízdné rampy. Celá konstrukce je z předpjatého betonu a byla betonována v jednom taktu. Objem betonu mostovky byl 1 170 m3. Nosná konstrukce je předepnuta lanovým předpínacím systémem BBV, je uložena na hrncových ložiscích a vrubových kloubech. Most je dilatován na každé opěře povrchovým dilatačním závěrem. Hydroizolace je provedena celoplošně z nastavených asfaltových pásů na pečetící vrstvu v ploše 1 460 m2. Římsy na mostě jsou monolitické železobetonové. Na mostě je proveden litý asfalt jako ochrana izolace a dvouvrstvá asfaltová vozovka z ABH a AKMS na ploše 1 105 m2.

Stavba „Královopolských tunelů“ - Silnice I/42 VMO Dobrovského B je velmi výrazným zlepšením infrastruktury v městě Brně. Z celkového objemu stavby cca 6,9 mld Kč realizovala společnost FIRESTA práce v celkovém objemu 455.438.422,- Kč bez DPH.
 

Jednalo se o zajištění výstavby objektů komunikací a chodníků, dvou železobetonových předpjatých mostů, jednoho provizorního mostu pro městskou hromadnou dopravu přes čtyřpruhovou komunikaci v délce 93 m, výstavby opěrných a zárubních zdí, odvodnění a kanalizaci, přeložek kabelů dopravního podniku, plynovodů a horkovodů.
 

Významnou část zakázky tvořila výstavba technologického centra, které je osazeno přibližně v polovině délky tunelů.
 

Celá výstavba probíhala v hustě zastavěném intravilánu, vč. prací v rámci památkové rezervace.
 

Tato stavba patří k jedné z nejdůležitějších dopravních staveb v městě Brně.