Slovensko

Diaľnica D3

Objednávateľ: Doprastav, a. s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 
Popis prác:

​SO 237-30 Rímsy
Predmetom prác bolo zhotovenie ríms dĺžky 544,800 m, na ktoré boli navrhnuté a urobené železobetónové šírky 1500 mm z prevzdušneného betónu C 35/45-XC4, XD3, XF4 - SK. Výška došľapu je 120 mm so sklonom 5:1 v časti nad vozovkou, v časti pod vozovkou je zvislá. Vonkajšia hrana rímsy je sklonená a má výšku 700 mm, priečny sklon horného povrchu je 4,0 % a je zdrsnený. Dilatačné škáry ríms boli vykonané vo vopred určených miestach pri vybraných vytyčovacích bodoch.

Rímsy na moste sú kotvené pomocou dodatočne vlepovaných kotiev, rímsy na krídlach sú kotvené pomocou betonárskej výstuže vyčnievajúcej z krídel.

Ľavá rímsa na začiatku a na konci plynule nadväzuje na rímsu SO 281-53 dilatačnou škárou. Rímsy sú zhotovené pomocou debniacich vozíkov vždy v jednom záberu medzi dilatačnými škárami.

SO 281-53 Železobetónová rímsa
Predmetom prác je železobetónová rímsa dĺžky 52,000 m a šírky 1500 mm. Horný povrch rímsy je v sklone 4% smerom k vozovke. Rímsa bola navrhnutá a urobená z prevzdušneného betónu C 35/45-XC4, XD3, XF4- SK. Rímsa je bez ochranných náterov a jej povrch je zdrsnený. Dilatačné škáry v rímse sú zhodné s dilatačnými škárami oporného múra. Rímsa je zhotovená pomocou ukotvenia ramenátov do oporného múra ohmo kotvami. Na ramenátoch bola vytvorená pracovná plošina s bezpečnostným zábradlím a poddebnením rímsy.

SO 803-21 Most cez Šľahorov potok
Most dĺžky 8,177 m prevádza cestnú komunikáciu cez miestny Šľahorov potok. Existujúci most rešpektuje šírkové usporiadanie priľahlej komunikácie. Voľná šírka existujúceho mosta je 3,85 m. Chodníky na moste nie sú. Priečny sklon mosta je podľa zamerania vozovky premenný. Pôvodný most bol zbúraný a bol vytvorený nový založený na pilótach. Práce na moste zahŕňali výstavbu novej spodnej stavby, nosnej dosky, ríms mostu, dláždenia koryta potoka, odvodnenie, izolácie a zásyp rubu opôr.