Slovensko

Giraltovce

STAVEBNÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA CESTÁCH I. TRIED V PREŠOVSKOM KRAJI /I/73 LIPNÍKY – GIRALTOVCE

Objekt: I/73-009 most cez rieku Topľa pred mestom Giraltovce
Investor/objednávateľ: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 
Popis prác:
Most prevádza cestu I/73 cez rieku Topľa pred mestom Giraltovce. Jedná sa o jednopólový most s dvoma dutými trámami, medzi ktorými je osadená filigránova doska. Dĺžka samotného premostenia je 63 m. Celková dĺžka mostu je 79 m a šírka 11,7 m. Pre svoj zlý stavebný stav bol tento most rekonštruovaný.

Rekonštrukcia mostu prebiehala po poloviciach za čiastočnej prevádzky a spočívala v odbúraní kompletného mostného zvršku spádovou doskou, ktorej súčasťou sú nové mostné odvodnenia. Z dôvodu osadenia nových pod povrchových elastických mostných záverov bolo nutné vybúrať pôvodné záverné múriky aj s prechodovými doskami a nahradiť ich novými. Nová spádová doska bola nanovo zaizolovaná, boli osadené nové kamenné obrubníky a následne bolo položené nové cestné súvrstvie. Na rímsach bolo osadené ako zábradelné zvodidlo, tak aj samostatné zvodidlo a zábradlie zvlášť.

Súčasťou rekonštrukcie mostu bola aj sanácia opier a ríms. Betónové plochy boli kompletne otrieskané, lokálne sanované a potom opatrené zjednocujúcim dvojnásobným ochranným náterom.