Slovensko

Svidník

I/77 SMILNO – SVIDNÍK, REKONŠTRUKCIA CESTY

Investor/objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 1 Bratislava
 
Popis prác:
Stavba sa nachádza v Prešovskom kraji a zasahuje do okresov Bardejov a Svidník. V smere staničenia začína v km 74,000 pred mostom na ceste č. I/77, ev. č. mostu 77-059 v katastrálnom území Smilno a končí v km 96,450 v okružnej križovatke s cestou I/73 vo Svidníku. Ďalej stavba pokračuje od okružnej križovatky na ceste I/73 smerom na rázcestie Kapišová, kde stavba končí. Celková dĺžka trasy stavby je 25 740,00 m.

Stavba zahŕňa rekonštrukciu cesty a jednotlivých objektoch na nej. Bola rozdelená na deväť objektov a zahŕňala:
  • rekonštrukciu ciest vo finančnom objeme 15 447 489,40 EUR bez DPH
  • 18 mostných objektov vo finančnom objeme 2 654 194,24 EUR bez DPH,
  • chodníky vo finančnom objeme 217 587,55 EUR bez DPH,
  • osvetlenia priechodov pre chodcov vo finančnom objeme 90 828,72 EUR bez DPH,
  • úpravu dažďovej kanalizácie vo finančnom objeme 5 938,71 EUR bez DPH.

Zemné práce pozostávali najmä z odstránenia vrstiev vegetácie (odhumusovania), výmeny a zlepšenia podložia, zriadenie násypu a výkopu cestného telesa a vybudovania pláne pod vozovkou. Na výmenu a zlepšenie podložia sa na mnohých úsekoch stavby využíval lomový kameň, štrkodrva a drenážne kamenivo.

Z vozoviek bola odfrézovaná asfaltová suť, ktorá bola nahradená asfaltom v celkovej ploche 191 000 m2. Na úsekoch bola odkopaná zemina v rozsahu 130 000 m3. Tiež boli uskutočnené násypy v objeme 115 000 m3.

V rámci riešenia úseku cesty boli rekonštruované aj mostné objekty, ktoré boli pred rekonštrukciu vo veľmi zlom až havarijnom stave. Mosty boli rekonštruované v rôznom rozsahu od sanačných prác, cez výmeny ríms až po výmenu celého mostného objektu.

Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie a rekonštrukcia nových chodníkov v celkovej dĺžke 2 580 m. Šírka chodníkov bola stanovená na 1,50 – 2,00 m a od vozovky cesty I/77 sú oddelené obrubníkom alebo odvodňovacou priekopou.

Projekt zahŕňal aj rekonštrukciu odvodňovacích zariadení – priepustov. Celkovo sa ich na stavbe nachádzalo 92 z toho 23 z nich bolo pod cestou.

V rámci rekonštrukcie sa uskutočnila aj stavba oporných múroch (150 m) a úprava dažďovej kanalizácie (330 m). Popri celej trase sa upravovali aj priekopy v celkovej dĺžke 13 200 m.