Železniční

most Zábřeh

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU ZÁBŘEH NA MORAVĚ – KRASÍKOV, SO 44-19-07 HOŠTEJN – KRASÍKOV, MOST V KM 27,340
 

Investor/objednatel: SŽDC s. o. , Stavební správa Olomouc

 

Popis stavby:
Most se nachází v širé trati a bezprostředně navazuje na nově vybudovaný tunel „Malá Huba“. Nosná konstrukce je navržena jako spojitá oblouková konstrukce proměnného průřezu o dvou polích světlosti rozpětí 2 x 23,5 m. Vnitřní pohledový líc konstrukcí je tvořen elipsou a rub konstrukcí kruhovým obloukem o vnějším poloměru 36,0 m. Nosná konstrukce je ze železobetonu C30/37. Vlastní obloukové konstrukce jsou v příčném směru zeštíhleny náběhy poprsních zdí a to válcovou plochou o poloměru 5,2 m, z čehož vyplývá šířka spodní stavby 6,6 m. Nosné konstrukce jsou vetknuty do masivních základů šířky 10,6 m a výšky 2,0m. Křídla jsou rovnoběžná, zavěšená na nosnou konstrukci oblouku, monolitická ze železobetonu C30/37 a v příčném směru tvarově shodná s poprsními zdmi. Železobetonové římsy ukončují staticky otevřený komůrkový průřez a jsou betonovány nezávisle na pracovních taktech oblouků a čel. Spodní stavba je tvořena třemi mohutnými železobetonovými základy. Třebovská opěra a pilíř jsou hlubině založeny na velkoprůměrových pilotách průměru 800 mm, základ olomoucké opěry je vetknut do skalního podloží. Klasický zásyp mostu je nahrazen výplní z popílkobetonu. Celá mostní konstrukce je celoplošně izolovaná natavovanými izolačními pásy s tvrdou ochranou z betonu. Nosná konstrukce byla zhotovena na pevné skruži a variabilním bedněním "MECCANO".