Železniční stavby

České Velenice

OPTIMALIZACE TRATI ČESKÉ VELENICE – VESELÍ NAD LUŽNICÍ
 

Investor/objednatel: SŽDC, s. o., Stavební správa Plzeň

 

Popis stavby:
V rámci rekonstrukce železničního svršku bylo realizováno 4 355 m koleje ve tvaru S 49 na betonových pražcích a 210 m koleje tvaru S 49 na dřevěných pražcích z nového materiálu a 4 260 m koleje tvaru S 49 na betonových pražcích z užitého materiálu. Bylo vloženo 16 ks nových výhybek tvaru S 49 na betonových pražcích a 2 ks regenerovaných výhybek tvaru S 49 na dřevěných pražcích. Bylo zřízeno nové kolejové lože v množství 26 000 m3. Byla zřízena bezstyková kolej v celkové délce 9 980 m.

Bylo odtěženo 40 500 m3 zeminy, zřízeno 2 600 m trativodů a 2 200 m odvodňovacích příkopů. Podkladní vrstvy byly zhotoveny ze štěrkodrti v množství cca 12 600 m3 a ze stabilizovaných zemin v rozsahu cca 13 500 m3.

V rámci stavby byla v žst. České Velenice zřízena dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště typu L bez konzolových desek v celkové délce nástupních hran 792 m včetně úpravy zastřešení. Dále bylo provedeno zadláždění zpevněných ploch zámkovou dlažbou v rozsahu cca 4 300 m2. Přístup na ostrovní nástupiště je přes zrekonstruovaný podchod. K nástupištím byl zřízen úrovňový přejezd.

Byly rekonstruovány tři úrovňové železniční přejezdy včetně částí navazujících komunikací. Byla provedena rekonstrukce dvou železničních mostů, jedné lávky pro pěší, pěti propustků a jeden propustek byl zrušen. Dále bylo zřízeno trakční vedení v celém rozsahu stavby včetně ukolejnění a silnoproudé technologie vč. všech přípojek a rozvodů. Rovněž bylo rekonstruováno železniční zabezpečovací a sdělovací zařízení včetně všech přípojek a rozvodů. Součástí bylo zpevnění přístupových ploch a úprava přejezdů u komunikace, zastřešení nástupišť a oprava provozní budovy.