Životní prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. patří v České republice mezi přední stavební firmy s pokrytím téměř všech oborů stavebních činností, jež mají mimo jiné i vliv na životní prostředí. Společnost je rozhodnuta odborně řídit dopady svých činností tak, aby chránila své zaměstnance i zákazníky a zároveň přispíval k ochraně a zlepšování životního prostředí.

Proto vyhlašuje environmentální politiku, kterou se zavazuje:

  1. Plnit podmínky všech platných zákonů, předpisů a nařízení o ochraně životního prostředí a jiné požadavky chránící životní prostředí.
  2. Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, výrobků a služeb na životní prostředí a preventivně předcházet znečišťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů.
  3. Chránit přírodní zdroje recyklací odpadů a materiálů a jejich opětovným použitím, efektivním hospodařením s energiemi a vodou
  4. Chránit a zlepšovat životní prostředí používáním šetrných materiálů a postupnou obnovou současných technologií za technologie ohleduplnější k životnímu prostředí.
  5. Zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi zaměstnanci.
  6. Vyžadovat od svých obchodních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí.
  7. Komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou.
  8. Zlepšováním sociální vybavenosti, vytvářet dobré pracovní podmínky pro zaměstnance na stavbách a ve stálých provozovnách.
  9. Sledováním a vyhodnocováním svých činností vytvářet podmínky pro neustálé zlepšování a snižování environmentálních dopadů.

Certifikáty a ocenění