Slovensko

Most Čadca

I/711 ČADCA – MOST 208

Investor/objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 1 Bratislava
 
Popis prác:
Projekt stavby I/11 Čadca -Most 208 riešil demoláciu a výstavbu nového mostného objektu na ceste I/11 v intraviláne mesta Čadca. Stavba sa nachádza v Žilinskom kraji v staničení KM 414,580 400 – km 415,059 960. Mostný objekt prevádza cestu I/11 ponad železničnú trať, areál ČOV a rieku Kysuca. V rámci výstavby bol vybudovaný úplne nový mostný objekt, vrátane založenia spodnej stavby.

Celková dĺžka trasy komunikácie je 479,56 m, šírka je 15,15 m. Z toho dĺžka mosta je 306,59 m a šírka spevnenej časti vozovky je 11,5 m. Na celej dĺžke trasy komunikácie sa budovali chodníky v šírke 2 m. Rovnako sa pozdĺž celej komunikácie po pravej strane vybudovalo verejné osvetlenie, ktoré obsahuje celkovo 15 svietidiel.

Nový mostný objekt je momentálne 7 pólový jednopodlažný most, ktorý je postavený na 63 pilótach, 6 pilieroch a 2 mostných oporách. Pilier č. 2 sa nachádza v rieke Kysuca a z dôvodu výšky 100 ročnej vody je jeho tvar upravený. Jednotlivé stĺpy sú spojené betónovým blokom, ktorý je ukončený v smere prúdenia vody povalcovou plochou obloženou kameňom. Založenie mostnej opory č. 1 a oporné múry za OP 1 sú zhotovené tzv. KB – blokom. Nosnú konštrukciu tvorí spojitý oceľový nosník so spriahnutou oceľovou doskou.

Pozdĺž trasy komunikácie v smere staničenia bolo osadené oceľové mostné zábradlie. Na ľavej rímse je ukotvené zábradľové zvodidlo. Kvôli trakčnému vedeniu ŽSR, ktoré sa nachádza pod mostom sú so zábradlím a zábradľovým zvodidlom spojené protidotykové prekážky nevodivými spojmi.

V rámci riešenia stavby prebiehala aj rekonštrukcia rímsy na opornom múre pred MO 209. Rekonštrukcia pozostávala z reprofilácie potrebných častí hlavnej nosnej konštrukcie, výmeny ríms, vyhotovenie izolácií a nových bezpečnostných zariadení.

Súčasťou projektu bolo vytvorenie prejazdu ku korytu rieky Kysuca. V rámci prác došlo k vybúraniu nábrežného múrika a jeho opätovnému vybudovaniu po ukončení prác v koryte.

V rámci výstavby sa uskutočnila aj preložka káblov OZT v správe ŽSR pred a za mostom, ktoré kolidovali s výstavbou mosta.

V rámci bezpečného prevádzania stavby bolo treba vytvoriť beznapäťové pole nad koľajou č. 1 a koľajou č. 2. Po vybudovaní nového mosta bolo beznapäťové pole

zdemontované a zároveň sa v celom kotevnom úseku nahradili trolejový drôt a nosné lano za nové.