Podzemní stavby

Tunel Jablunkov

STÁTNÍ HRANICE SR – MOSTY U JABLUNKOVA, PŘESTAVBA TUNELU

Investor/objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
 
Popis stavby:
V rámci stavby „Optimalizace traťového úseku st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší“ bylo provedeno definitivní ostění a vystrojení raženého dvoukolejného tunelu včetně portálových částí celkové délky 612 m. Kolej v tunelu délky 612 (staničení km 288,702 – 289,314, tj. TM 0 – 612) je vedena v přechodnici, s maximálním převýšením 23 mm. V tomto úseku se rovněž postupně zvětšuje osová vzdálenost kolejí ze 4,0 m až na hodnotu 4,268 a výškový rozdíl mezi TK2 a TK1 z hodnoty 0 mm až na hodnotu 89 mm.

Součástí výstavby tunelu byly zásypy hloubených částí tunelu a sice z obou stran 24 m. Pro zásyp bylo použito více než 8 000 m3 materiálu. Svahy nad portály byly zpevněny výztužným systémem GREENSLOPE o celkové výměře více než 1 000 m2. Součástí požárního zabezpečení bylo i vybudování únikové štoly délky 257 m spojenou s novým tunelem propojkou délky 17 m. Pro únikovou štolu byl využit původní jednokolejný tunel ve kterém byl se spuštěním provozu v nové koleji ukončen provoz. Zbývající část tohoto tunelu byl zasypána hornickým způsobem. Definitivní ostění horní klenby únikové štoly je vybudováno ze stříkaného betonu.

Definitivní (sekundární) ostění raženého tunelu je provedeno z monolitického železobetonu C25/30, tloušťky 600 mm. Betonáž probíhá do bednícího vozu po sekcích (bloky betonáže) délky 12 m. Během výstavby je souběh betonáže definitivního ostění a ražby jádra a dna tunelu. Délka ražené části včetně dvou úseků prováděných pod falešným primárem je 588 m.

Pro tunel je požadována třída vodotěsnosti 0 dle TKP 20, kap. 20.3.8. Tato vodotěsnost je zajištěna v ražené části mezilehlou foliovou izolací tl. 3 mm, navrženou v rozsahu celého profilu tunelu. U hloubených úseků je navrženo vodotěsné ostění dle TKP 20, třída vodotěsnosti 0.