Podzemní stavby

Tunely Adamov - Blansko

Oprava a sanace tunelů v úseku Adamov - Blansko
 
Popis stavby: Potřeba opravy tunelů byla vyvolána nutností odstranit nebezpečné místo na trti: ostěím prosakovala voda, což způsobovalo především v zimních měsících značné komplikace v podobě zaledování tunelu a ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy. 
Oprava proběhla v rámci stavby "Adamov - Blansko, BC" za nickolejného provozu během roku 2022.

Blanenský tunel č. 7 se nachází v obci Adamov a protíná skalní výběžek meandru řeky Svitavy. Jedná se o dvoukolejný železniční tunel délky 165 m s 22 tunelovými pasy a 2 portálovými pasy. Maximální výška nadloží je přibližně 45 m. Tunel byl vyražen ve skále, portálové úseky byly provedeny jako hloubené. Tunelová trouba je opatřena ostěním z monolitického betonu, mimo pasy TP6 - TP8, kde je ponechán skalní výrub, který je zjištěn kombinací horninových kotev a stříkaného betonu. Vjezdový portál tvoří předsazená tunelová trouba bez portálové zdi. Zřízena byla jako ochrana před padajícími úlomky hornin z přilehlého skalního zářezu. Výjezdový portál je ukončen portálovou zdí s pravostranným křídlem.

Blanenský tunel č. 8/1 prochází zříceninou Nového Hradu. Byl vyražen ve skalním masívu, portálové úseky byly provedeny jako hloubené. Maximální výška nadložá je 150 m. Délka tunelu je 495 m a tvoří jej 22 tunelových pasů. Souběžně s tunelem 8/1 je veden tunel č. 8/2. Původní obezdívka tunelu je tvořena pískovcovým zdivem, které je stále patrné v klasicistních portálových pasech, které jsou památkově chráněny. Tunel byl navržen jako dvoukolejný. Následkem četných rekonstrukcí, které byly vyvolány poklesem kleneb některých tunelových pasů, došlo k zjednokolejnění tunelu.

Blanenský tunel č. 9 se nachází v bízkosti obce Olešná. Protíná skalní výběžek nacházející se v prostoru neandru řeky Svitavy. Maximální výška nadloží je 77 m. Délka tunelu je 327,3 m a tvoří jej 58 tunelových pasů a 2 portálové pasy. Portály jsou monolitické železobetonové konstrukce, provedeny jako hloubené. Tunelová trouba je ražená, klenba je vyzděna z kamenných nebo betonových kvádrů. Opěry jsou z prostého betonu, v místě přechodu do klenby železobetonové mnolitické.

Blanenský tunel č. 10 se nachází v blízkosti obce Olešná. Protíná skalní výběžek nacházející se v prostoru meandru řeky Svitavy a byl vybudován, aby bylo zachováno výškové vedení trasy v úrovni řeky Svitavy bez nutnosti kopírování meandru řeky. Jedná se o ražený tunel s portálovými úseky, vystavěnými v otevřené stavební jámě, který se nachází v místě původního tunelu z roku 1848. Délka tunelu je 103 m a tvoří jej 13 tunelových pasů a 2 portálové pasy.