Železniční stavby

most Karviná-Dětmarovice

OPTIMALIZACE TRATI ČESKÝ TĚŠÍN - DĚTMAROVICE
 

Investor/objednatel: SŽDC, s. o., Stavební správa Plzeň

 

Popis stavby:
Předmětem stavby byla demolice a výstavba dvou nových mostních tří polových objektů, dále demolice a výstavba nového drážního propustku DN 1000 mm, výstavba dočasné kolejové výhybny a kompletní rekonstrukce kolejového svršku a spodku a trakčního vedení v celém úseku stavby.

Železniční svršek a spodek – Kolejové lože má zesílenou konstrukci pražcového podloží na mostech před a za mosty v délkách 7 m s výběhy délky 5 m. Železniční spodek a svršek mimo mostní konstrukci byl upraven v délce 819,668 m pro kolej č. 1 a 825,432 m pro kolej č. 2. V celém rekonstruovaném úseku byla zřízena bezstyková kolej. Kolejnice byly použity 60E2 s betonovými pražci B91 s bezpodkladnicovým pružným upevněním svěrkami Skl14. Konstrukce železničního svršku je navržena pro třídu zatížitelnosti D4 UIC (max. 22,5t na nápravu). Práce probíhaly za plné výluky rekonstruované koleje s plným provozem ve vedlejší traťové koleji. V rámci nulté etapy stavby bylo provedeno osazení výhybny včetně čtyř nových výhybek, nového TV včetně stožárů v prostoru výhybny a osvětlení výhybny. Po dokončení fáze II byla výhybna demontována a kolejový svršek uveden do definitivního stavu.

Trakční vedení – V celém rekonstruovaném úseku kol. svršku byla provedena demontáž stávajícího trakčního vedení a stávajících trakčních stožárů. Trakční stožáry mají navrženy hloubené základy (celkem 348 m3 betonu) podle typového podkladu. Projektovaná výška troleje v závěsech je 5,60 m nad temenem kolejnice. Max. rozpětí polí TV je 65 m. Celková délka nově položených vodičů TV je 2,427 km.